Primăria Călinești angajează șofer!

primaria calinestiPrimaria comunei Călineşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacantă de șofer treapta I în cadrul Compartimentului gospodărire comunală şi pază.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– absolvent şcoală profesională/liceu (cu diplomă de absolvire);

– vechime în muncă şi de conducător auto cu permis B, D de minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 22 februarie 2017, ora 10.00, proba scrisă;

– 23 februarie 2017, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Călineşti, Judeţul Argeş, telefon 0248/651.115, 0764/934935

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *